ALGEMENE VOORWAARDEN

01. Uitvoering van de overeenkomst
De ontwerper is niet de gevolmachtigde of de lasthebber van de opdrachtgever. De overeenkomst is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis, waarbij de ontwerper tijdig de taken uitvoert naar haar professionele ontwerpwerk- en kunde.
Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, hebben wij het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

01.01. Ontwerp
Dit omvat het opmaken van het ontwerp zoals beschreven in de offerte. Het ontwerp omvat het opmaken van één concept, met eventueel 3 wijzigingen na bespreking. Indien een volledig alternatief ontwerp wordt gevraagd, wordt er per concept een meerprijs aangerekend van 1/3 van het ereloon.
Deze offerte is projectgebonden en 30 dagen geldig.

01.02. Aan te leveren documenten
Volgende informatie zal worden overgedragen: strategiebepaling, minimaal 3 persona’s, doelgroep,…
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens door u verstrekt.

01.03. Inbegrepen werken
Deze offerte bevat bovenstaande genoemde werken, inclusief presentatiebundels op A4/A3.

01.04. Niet inbegrepen werken
De volgende diensten kunnen geoffreert worden, maar vallen niet onder de aangeboden overeenkomst.

Overige werken
Volgende werkzaamheden behoren uitdrukkelijk niet tot deze offerte:
Bijkomende studies (vb. architectuur- of stabiliteitsstudie, akoestische studies, lichtstudie,…), opmeting en uittekenen van bestaande toestand, gedetailleerde budgetraming, gerenderde 3D-visualisaties, opmaak van een maquette, omgevingsvergunning, aanvraag vergunningen, opmaak van as-builtdossier,…
Bijkomende marketingsstudies: marktonderzoek, marktpositionering, strategiebepaling, communicatieplan, opstart (crowdfunding) campagne,…
Verplaatsingen zullen aangerekend worden aan de forfaitaire kilometervergoeding van €0.50/kilometer.
Bijkomende print- en plotkosten zullen aan volgende tarieven p/st aangerekend worden:
A4 zw €0.05 – A4 kl €0.30 – A3 zw €0.10 – A3 kl €0.60
A2 zw €5.50 – A2 kl €10.00 – A1 zw €7.00 – A1 kl €11.00 – A0 zw €7.50 – A0 kl €12.00

02. Aansprakelijkheid
02.01. De ontwerper zal erover waken dat zowel de plannen en de documenten als de uitgevoerde werken conform de geldende wettelijke en administratieve reglementeringen en de regels van de kunst zijn. De ontwerper kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval van onverwachte overschrijding van de raming.

02.02. Plannen en tekeningen dienen door de uitvoerend aannemer ter plaatse opgemeten te worden, voor uitvoering. De ontwerper draagt geen aansprakelijkheid bij afwezigheid van een verplichte bouwvergunning, voor schending van de fiscale, sociale en/of veiligheidswetgeving door de aannemer(s) op de werf, voor vertraging in de werkzaamheden van de aannemer(s).

02.03. Wijzigingen door de opdrachtgever aan het bouwproject gebeuren op eigen risico van de opdrachtgever en stelt de ontwerper vrij van elke aansprakelijkheid.

02.05. Alle afmetingen dienen door de aannemer of opdrachtgever ter plaatse gecontroleerd te worden
en afwijkingen van de plannen dienen te worden gerapporteerd aan de ontwerper. Deze laatste is in geen geval verantwoordelijk voor foutieve opmetingen. De ontwerper kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen.

02.06. Voor zover wij afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken hiervan.

03. Artistiek en intellectueel eigendom van de ontwerper
03.01. Artistiek en intellectueel eigendom van de ontwerper
Niettegenstaande de betaling van het ereloon, wordt de ontwerper steeds geacht het volledig artistiek en intellectueel eigendom te behouden van zijn plannen, studies, ideeën, voorontwerpen, schetsen en modellen, foto’s overeenkomstig de wetgeving inzake auteursrechten. Bij schending, heeft de ontwerper recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen. De ontwerper behoudt steeds het recht om het intellectuele eigendom ook voor andere doeleinden te gebruiken.

03.02. Reproductie
De ontwerper heeft de exclusieve rechten inzake reproductie. Zodoende verleent de opdrachtgever haar toelating om plannen, beschrijvingen en foto’s van zijn ontwerpen te publiceren met inachtneming van de legitieme belangen van de opdrachtgever.

03.03. Vermelding van de naam van de ontwerper
De opdrachtgever verbindt zich tot het melden van de naam van de ontwerper en zijn titel, telkens hij diens werk als referentie gebruikt.

04. Privacy
De opdrachtgever geeft de ontwerper toestemming om haar (persoons)gegevens te verwerken.

05. Betaalvoorwaarden

Hoger vernoemde ereloon zal door de opdrachtgever aan de ontwerper betaald worden, binnen de veertien dagen, te rekenen vanaf factuurdatum en volgens de hierna vernoemde percentages van het ereloon.

ONDERZOEK, CONCEPT- & VOORONTWERP
Als voorschot, voor aanvang van onderzoek 50%
Bij voorstelling van het voorontwerp 50%

DEFINITIEF ONTWERP
Voor aanvang van opmaak dossier DO 50%
Na bespreking controle offertes 50%

UITVOERING
Voor aanvang van opstartvergadering of coördinatie 50%
Bij voorlopige oplevering 50%

Of zoals overeen gekomen in de offerte.

Bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het verschuldigd bedrag met een minimum van 75,00 euro, alsook een verwijlintrest gelijk aan de intrest conform art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van volledige betaling.

De ontwerper kan na de opdrachtgever vooraf per mail of aangetekende brief van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld de uitvoering van de overeenkomst opschorten zolang de facturen onbetaald blijven onverminderd zijn recht om de ontbinding van de overeenkomst lastens de opdrachtgever te vorderen met betaling van een schadevergoeding wegens contractbreuk.

06. Verzekering

De opdrachtgever zal zichzelf en alle bouwteam-partners, waartoe ook de interieurarchitect behoort, van bij de aanvang der werken laten verzekeren voor de dekking ABR (Alle Bouwplaats Risico’s), en ten gepasten tijde de wettelijke verzekeringen afsluiten met betrekking tot de dekking brand- en waterschade van het gebouw en van de inboedel. Op verzoek van de ontwerper zal de opdrachtgever de polissen voorleggen alsook de bewijzen van betaling van de premies.

07. Stopzetting
Wanneer een ontwerper om redenen die hem niet kunnen worden toegerekend, in de onmogelijkheid wordt gebracht een gegeven opdracht volledig uit te voeren, heeft hij niet alleen recht op de volledige erelonen voor de prestaties die hij reeds geleverd heeft, maar bovendien op een vergoeding voor de vooropgestelde maar vervallen prestaties van de volledige opdracht. Deze vergoeding stemt overeen met 30% van de erelonen verbonden aan deze geschrapte prestaties.

08. Geschillen
In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

09. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst.

10. Algemeen
10.01. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van deze offerte en mits goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever bevestigt deze van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en dat deze deel uitmaken van de contractuele verhoudingen tussen partijen.
10.02. Niemand kan zijn rechten en/of verplichtingen uit de algemene voorwaarden of de overeenkomst overdragen aan een derde partij wonder toestemming van de andere partij.
10.02. Wanneer een vennootschap in oprichting niet wordt opgestart, zijn de opdrachtgevers persoonlijk aansprakelijk.